هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20221003

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی, 4:steelcharm /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-ایران - 1:iran /انگلیسی
25-استیل - 1:steel /انگلیسی
26-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
27-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
28-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
29-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /ا