هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240423

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
16-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
17-دی - 1:day /انگلیسی
18-استیل - 1:steel /انگلیسی
19-طلا - 1:gold /انگلیسی
20-طلایی - 1:golden /انگلیسی
21-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
24-گرد - 1:round /انگلیسی
25-نگین - 1:negin /انگلیسی
26-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
27-ندا - 1:neda /انگلیسی
28-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
29-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
30-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
31-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
32-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
33-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
34-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
35-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
36-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
37-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
38-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
39-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
40-دست - 1:hand /انگلیسی
41-گل - 1:flower /انگلیسی
42-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
47-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
48-کیف - 1:bag /انگلیسی
49-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
50-کوچک - 1:small /انگلیسی
51-بزرگ - 1:big /انگلیسی
52-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
53-پر - 1:feather /انگلیسی
54-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
55-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
56-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
57-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
58-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
59-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
60-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
61-گردنبندنقرهای - 1:silvernecklace /انگلیسی
62-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
63-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
64-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
65-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
66-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
67-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
68-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
69-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
70-اسی - 1:esi /انگلیسی
71-تاج - 1:crown /انگلیسی
72-معمولی - 1:normal /انگلیسی
73-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
74-آویز - 1:medallion /انگلیسی
75-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
76-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
77-لاتین - 1:latin /انگلیسی
78-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
79-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
80-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
81-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
82-متوسط - 1:medium /انگلیسی
83-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
84-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
85-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
86-ساده - 1:simple /انگلیسی
87-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
88-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
89-گیره - 1:clamp /انگلیسی
90-نه - 1:no /انگلیسی
91-مشکی - 1:black /انگلیسی
92-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
93-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
94-پا - 1:foot /انگلیسی
95-فلزی - 1:metal /انگلیسی
96-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
97-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
98-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
99-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
100-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
101-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره