هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20231128

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-طلایی - 1:golden /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-طلا - 1:gold /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-استیل - 1:steel /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
16-سامی - 1:sami /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
19-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
20-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
21-دی - 1:day /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی
23-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
28-ندا - 1:neda /انگلیسی
29-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
32-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
33-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
34-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
35-دست - 1:hand /انگلیسی
36-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
37-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
38-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
39-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
40-گل - 1:flower /انگلیسی
41-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
42-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
43-پر - 1:feather /انگلیسی
44-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-کوچک - 1:small /انگلیسی
47-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
48-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
49-بزرگ - 1:big /انگلیسی
50-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
51-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
52-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
53-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
54-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
55-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
56-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
57-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
58-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
59-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
60-معمولی - 1:normal /انگلیسی
61-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
62-کیف - 1:bag /انگلیسی
63-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
64-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
65-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
66-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
67-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
68-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
69-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
70-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-گرد - 1:round /انگلیسی
73-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
74-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
75-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
76-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
77-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
78-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
79-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
80-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
81-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
82-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
83-متوسط - 1:medium /انگلیسی
84-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
85-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
86-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
87-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
88-تاج - 1:crown /انگلیسی
89-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
90-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
91-اسی - 1:esi /انگلیسی
92-فلزی - 1:metal /انگلیسی
93-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
94-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
95-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
96-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
97-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
98-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 6:minirugmousepad /انگلیسی, 7:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 8:mousecarpetrug /انگلیسی, 9:mousepadcarpet /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
99-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
100-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
101-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره