هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240613

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-دی - 1:day /انگلیسی
5-طلا - 1:gold /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-طلایی - 1:golden /انگلیسی
9-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
10-استیل - 1:steel /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
14-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
15-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
18-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
19-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
20-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
21-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
24-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
25-ندا - 1:neda /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
28-گرد - 1:round /انگلیسی
29-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
30-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
31-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
32-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
33-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
34-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
35-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
36-گل - 1:flower /انگلیسی
37-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
38-پر - 1:feather /انگلیسی
39-دست - 1:hand /انگلیسی
40-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
41-کوچک - 1:small /انگلیسی
42-کیف - 1:bag /انگلیسی
43-بزرگ - 1:big /انگلیسی
44-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
45-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
46-جعبهساعتی - 1:جعبه ساعتی /farsi
47-پا - 1:foot /انگلیسی
48-گردن - 1:neck /انگلیسی
49-فارسی - 1:persian /انگلیسی
50-اسی - 1:esi /انگلیسی
51-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
52-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
53-فلزی - 1:metal /انگلیسی
54-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
55-لاتین - 1:latin /انگلیسی
56-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
57-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
58-مشکی - 1:black /انگلیسی
59-معمولی - 1:normal /انگلیسی
60-ساده - 1:simple /انگلیسی
61-تاج - 1:crown /انگلیسی
62-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
63-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
64-متوسط - 1:medium /انگلیسی
65-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
66-نه - 1:no /انگلیسی
67-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
68-سایز - 1:size /انگلیسی
69-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
70-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
71-گیره - 1:clamp /انگلیسی
72-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
73-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
74-گوش - 1:ear /انگلیسی
75-آویز - 1:medallion /انگلیسی
76-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
77-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
78-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
79-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
80-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
81-رها - 1:raha /انگلیسی
82-دیگر - 1:other /انگلیسی
83-علی - 1:ali /انگلیسی
84-اسب - 1:horse /انگلیسی
85-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
86-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
87-مینی - 1:mini /انگلیسی
88-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
89-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
90-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
91-مانی - 1:mani /انگلیسی
92-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
93-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
94-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
95-نخ - 1:thread /انگلیسی
96-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
97-فرش - 1:carpet /انگلیسی
98-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
99-ماه - 1:moon /انگلیسی 2:month /انگلیسی
100-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره